Cabaran Dalam Dasar Wawasan 2020

KERJA MINGGUAN (8/11/2016)
Dalam dasar wawasan 2020, terdapat 9 cabaran, analisakan setakat mana keupayaan rakyat Malaysia menghadapi 9 cabaran tersebut.

CABARAN PERTAMA.
Membina Bangsa Malaysia yang bersatupadu diletakkan sebagai cabaran pertama Wawasan 2020. Ini memberikan gambaran bahawa ia adalah cabaran terpenting. Gambaran ini adalah tepat kerana pembentukan bangsa yang bersatu dianggap syarat utama di dalam menjayakan segala cita-cita negara yang terkandung di dalam Wawasan 2020. 

Negara tidak mungkin dapat membangun di dalam apa bidang sekalipun jika sekiranya rakyat tidak dapat bersatu hati dan enggan bekerjasama. Kita akur dengan kata-kata seperti “Muafakat membawa berkat”. Kita akui kebijaksanaan kata-kata pusaka “Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.” Kita juga sering melaungkan “Bersatu Teguh Bercerai Runtuh”. Negara hanya dapat dibina di dalam suasana yang aman dan damai. Ketenteraman ini hanya dapat dijamin dengan adanya.persefahaman di antara rakyat. Kita juga telah menyaksikan beberapa negara di dunia yang menderita akibat dilanda sengketa dan rusuhan kaum. 

Oleh itu Malaysia menjalankan berbagai usaha untuk menjauhkan rakyat dari bencana ini. Perpaduan di antara rakyat berbilang kaum adalah asas yang kukuh untuk pembinaan negara. Menerusi penyatuan dan perpaduan ini dapatlah kita berusaha menangani cabaran-cabaran seterusnya bagi merealisasikan wawasan gemilang sebagai bangsa Malaysia yang berkeyakinan, demokratik, makmur, bertolak ansur, liberal, saintifik, progresif, penyayang, bermoral dan beretika.

Apakah langkah yang sedang dijalankan bagi mencapai hasrat pembinaan bangsa Malaysia yang bersatupadu?

1. Dasar Ekonomi Baru (DEB) danDasar Pembangunan Nasional (DPN).
DPN telah pada 17 Jun 1991 bagi meneruskan hasrat yang terkandung di dalam Dasar Ekonomi Baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum sebagai langkah pengukuhan perpaduan negara.
DPN menggariskan eberapa startegi yang diantaranya jelas mencerminkan cita-cita memakmur dan membina bangsa yang bersatupadu. Ianya mengambil langkah-langkah agi memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi untuk membolehkan pertumbuhan menjadi lebih sama rata dan saling melengkapi di antara satu dengan lain, memajukan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran pembangunan dalam masyarakat perindustrian melalui s satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyususnan semula masyarakat.
DPN juga bermatlamat untuk menghapuskan keadaan ketidakseimbangan sosial dan ekonomi negara untuk menggalakkan perkongsian faedah yang diperolehi dari pertumbuhan secara lebih adil dan saksama untuk semua rakyat Malaysia. Adalah menjadi cita-cita DPN bagi memperkukuh integrasi nasional dnegan mengurangkan jurang yang luas dalam pembangunan ekonomi antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar dan dengan ini berupaya membangun sebuah masyarakat progresif di mana kesejahteraan dinikmati oleh semua rakyat di samping memiliki sikap dan nilai kerohanian yang positif serta menghayati perasaan bangga dan cintakan negara.
Usaha-usaha yang lebih gigih dilaksanakan untk mengurangkan ketidakseimbangan pembangunan di antara wilayah-wilayan khususnya di antara negeri Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri lain. Program pelaksanaan untuk mengatasi kemisikinan di bandar-bandar juga dipertingkatkan. Kemiskinan relatif akan dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan awam. Bandar dan desa di bangunkan dengan lebih teratur pertumbuhan setinggan dikawal, peluang-peluang untuk peniaga dan pengusaha kecil dibuka.
Penghapusan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan penyusnan semula hakmilik akan terus menjadi program penting di bawah strategi ini. Kedudukan ini boleh dicapai dengan perlaksanaan strategi meningkatkan gunatenaga dan penyertaan Bumiputera. Matlamat penyususnan semula gunatenaga akan memastikan corak gunatenaga di berbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi mencerminkan komposisi berbagai kumpulan etnik dalam negara.

2. Dasar Pendidikan Kebangsaan
Dasar Pendidikan Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang lebih terlatih bagi pembangunan negara. Dengan hasrta ini lahirlah Falsafah Pendidikan Negara yang memberi penek Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Dasar Kebudayaan Kebangsaan menjadi garis panduan dalam membentuk, mewujud dan mengekalkan identiti negara di kalangan antarabangsa.
Prinsip-prinsip Kebudayaan Kebangsaan yang telah dikenalpasti ialah:
1) Berteraskan kepada kebudayaan rakyat asal rantau ini.
Kebudayaan serantau ini digambarkan oleh persamaan –persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu –Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya.
2) Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar.
Unsur-unsur budaya lain seperti Cina, India, Arab, Barat dan lain-lain yang sesuai dan wajar boleh diberi pertimbangan dan penerimaan selagi tidak wujud percanggahan dengan Perlembagaan Negara dan prinsip-prinsip Rukunegara dan kepentingan nasional, serta asas-asas moral dan kerohanian sejagat amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya.
3) Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukan Kebudayaan Kebangsaan.
Agama merupakan unsur penting dalam proses pembangunan negara serta pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperiadi mulia. Penerimaan unsur-unsur budaya lain boleh dipertimbangkan selagi ia tidak mencemarkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi.
Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Pendidikan Negara, Dasar Kebudayaan Kebangsaan dan segala usaha Kerajaan ini hanya akan berjaya jika semua warga negara mencapai taraf perpaduan yang sebenarnya.

CABARAN KEDUA
MEMBINA MASYARAKAT BERJIWA BEBAS, TENTERAM DAN BERKEYAKINAN
Cabaran kedua Wawasan 2020 sepenuhnya berbunyi : ’’Mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas, tenteram dan maju dengan keyakinan terhadap diri sendiri, b angga dengan apa yang dicapai serta gagah menghadapi pelbagai masalah.’’ Dari cabaran kedua kita dapat menyenaraikan sifat-sifat yang dikehendaki ada pada setiap rakyat atau bangsa Malaysia supaya mereka dapat membina sebuah negara yang maju di dalam setiap bidang.  Cabaran kedua ini jelas tertumpu kepada faktor pembinaan insan, faktor kejiwaan dan pembinaan semangat rakyat sebagai syarat penting di dalam pembinaan Negara maju. Secara ringkas ini dapat ditakrifkan:
1)Berjiwa bebas
Jiwa yang bebas adalah jiwa yang tidak terkongkong dan terbelenggu dengan sesuatu fahaman hingga menolak pembaharuan dan kemajuan. Akibat dari cengkaman penjajah kita telah menyaksikan bagaimana rakyat begitu memandang tinggi kepada dunia Barat. Penjajah telah Berjaya sedikit sebanyak membunuh keyakinan rakyat terhadap diri sendiri. Sikap ini pernah disifatkan sebagai BerjiwaHamba. Pejuang-pejuang kemerdekaan juga terpaksa berhadapan dengan sikap ini dan berusaha menghapuskannya sebelum rakyat bersedia menyokong perjuangan menuntut kemerdekaan negara.

2)Memiliki perasaan dan fikiran yang tenteram
Ketenteraman jiwa adalah sesuatu yang amat berharga. Bahkan ketenteraman boleh dianggap sebagai kebahagiaan.Seseorang amat memerlukan ketenteraman jiwa dan fikiran bagi menghadapi pelbagai cabaran di dalam dunia moden ini. Kita sedang menyaksikan bagaimana sesetengah masyarakat di dunia kucar-kacir akibat pembangunan fizikal tidak disembangi dengan pembinaan jiwa dan kekuatan rohani bagai menghadapi pelbagai cabaran.Ketenteraman jiwa juga berkait rapat dengan pembentukan akhlak dan penyuburan iman supaya sentiasa tidak hilang pedoman hidup. Ketenteraman dan ketenangan fikiran juga akan memungkinkan pelbagai penemuan idea dan inovasi yang meningkatkan lagi taraf kehidupan manusia.
3)Membina bangsa yang gagah
Wawasan 2020 bertujuan melahirkan satu bangsa yang kuat, kukuh dan tahan menghadapi segala ujian.Kegagahan juga bererti ketahanan fizikal dan mental, serta kekuatan dari segi kerohanian dan kejiwaan. Wawasan ini selaras dengan pandangan Islam khasnya hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud ‘’Bahawa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dikasihi Allah SWT daripadaseorangmukmin yang lemah.’’ Ini menjelas kan bahawa kekuatan jasmani dan rohani, akal dan emosi perlulah diseimbangkan. 

Rakyat perlu mempunyai jiwa yang kuat dan tahan.Bagi menjamin kekuatan Negara lebih-lebih lagi ketika dunia sedang tercabar dengan berbagai anasir yang negatif. Selain dari bermatlamatkan pembinaan bangsa yang bersatu padu, system pendidikan di Negara kita juga berusaha mencipta insan yang sempurna dari segi fizikal dan mentalnya. Kita berpegang kepada hakikat bahawa otak yang baik berada di dalam badan yang sihat. Sebahagian besar masalah yang dihadapi oleh generasi muda masakini berpunca dari kelemahan mereka menghadapi cabaran di sekelilingnya. Kelemahan itu membuatkan mereka mudah terpengaruh dengan unsur-unsur negatif yang bertentangan dengan etika, akhlak, malah merosakkan akidah dan kehidupan. Jika kekuatan sebegini tidak dibina maka masa depan negara dan bangsa tidak akan terjamin. Terdapat hubungan yang rapat di antara wawasan membina kekuatan dan pembinaan jiwa.

Cara untuk mengecap erti kebebasan yang sebenarnya ialah dengan membina kekuatan di bidang ilmu pengetahuan, ekonomi dan kejiwaan.Dengan penguasaan ilmu kita akan bebas untuk mengendalikan teraju Negara kita sendiri dan mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju di dunia. Sebaliknya, kelemahan akan menyebabkan kita terus bergantung kepada negara lain. Dengan terbinanya masyarakat Malaysia yang gagah kita akan menguasai teknologi dan tidak ketinggalan di belakang. Masyarakat Malaysia bergerak maju dengan penuh daya saing dan dinamik.Dengan fikiran yang terbuka rakyat Malaysia sentiasa bersedia untuk menerima perubahan dan kemajuan di samping dapat menilai dan menyesuaikan perubahan dengan nilai hidup yang unggul.

CABARAN KETIGA
MEMUPUK DAN MEMBINA MASYARAKAT
Cabaran ketiga ini memperlihatkan hasrat Wawasan 2020 untuk memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang, mengamalkan sistem demokrasi Malaysia yang berorientasikan masyarakat dan berasaskan muafakat dan musyawarah. Cabaran ini merujuk kepada corak Kerajaan dan pentadbiran kerana sebuah kerajaan yang bersih dan mantap adalah amat penting di dalam perjalanan dan pembangunan sesebuah negara. Sebuah negara yang tidak mempunyai kerajaan yang sah dan kukuh akan menghadapai kekacauan dan huru hara. Kita melihat bagaimana beberapa negara di dunia menjadi kucar-kacir akibat tidak ditadbir oleh kerajaan yang kuat dan diterima oleh rakyat. 

Kerajaan adalah payung yang melindungi rakyat. Kerajaan memegang teraju dan menentukan perjalanan negara. Kestabilan kerajaan adalah sesuatu yang amat diperlukan di dalam usaha kita untuk menuju taraf negara maju.  Oleh kerana itulah, Malaysia perlu mempunyai kerajaan yang kuat yang dapat melindungi dan meninggikan taraf hidup rakyat. Kita berpegang kepada sistem demokrasi kerana kita yakin bahawa ia adalah sistem yang terbaik. Rakyat Malaysia amat mengharapkan yang kemurnian demokrasi di negara ini akan terus terpelihara. Rakyat diberi hak untuk memilih Kerajaan kerana kita ingin memelihara hak sebagai warga negara Malaysia yang berdaulat. Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang adalah cita-cita kita bersama. Dengan sistem demokratik yang matang bererti rakyat memiliki kebebasan dalam memilih kerajaan yang akan memegang teraju pemerintahan negara. Rakyat juga memiliki kebebasan untuk melahirkan pendapat dan idea. Kematangan di sini menunjukkan bahawa idea yang disuarakan oleh rakyat itu pula adalah idea yang matang dan bernas. Kematangan juga bererti rakyat menyuarakan sesuatu dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan fikiran yang waras dan berlandaskan kepada kebenaran. Mereka menyuarakan sesuatu hanya setelah berfikir dengan teliti dan rasional dan sentiasa mengutamakan kepentingan golongan terbanyak. 

Rakyat yang berfikiran matang akan menggunakan hak-hak demokrasi mereka dengan cara yang sewajarnya. Mereka sentiasa peka akan keadaan di sekeliling dan sentiasa berusaha agar semua rakyat dilindungi. Jika ada sesuatu bantahan maka bantahan itu disampaikan dengan cara yang bersopan dan berbudaya. Sepertimana mereka mahukan pendapat mereka didengar dan dihormati mereka juga bersedia untuk mendengar dan menghormati fikiran orang lain. Masyarakat dikatakan telah matang dengan adanya sikap bertolak ansur dan bertoleransi sesama sendiri. Dengan kematangan ini tidak akan wujud kumpulan-kumpulan pelampau yang menuntut sesuatu dengan menggunakan kekerasan. Sifat-sifat kesederhanaan menjadi amalan masyarakat. Rakyat yang demokratik tidak membiarkan negara diperintah dengan cara kuku besi dan sentiasa berusaha agar setiap rakyat dilindungi. Unsur demokrasi di dalam masyarakat Melayu terlihat di dalam pepatah yang berbunyi “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah”.Oleh itu setiap orang tidak seharusnya membiarkan sesuatu kezaliman berlaku tanpa mengambil sebarang tindakan. Sebarang tindakan yang diambil untuk membetulkan pemimpin tidak boleh diambil dengan cara yang melanggar peraturan negara. Kedaulatan undang-undang perlu dipelihara. 

Setiap rakyat harus menghormati hak-hak yang telah dipersetujui bersama yang termaktub di dalam Perlembagaan Malaysia kerana perlembagaan itulah tonggak yang menegakkan negara. Mewujudkan Masyarakat Demokratik yang matang adalah penting untuk menjamin kestabilan negara. Tun Dr. Mahathir mengingatkan “Kalau di negara kita ini asyik berlaku kekacauan politik maka kerajaan tidak dapat menumpukan masa untuk mempertingkatkan kemajuan. Kitalah yang akan rugi.” Oleh itu sistem demokrasi dan kemulian demokrasi haruslah dipelihara dengan sebaik-baiknya.

CABARAN KEEMPAT
MEWUJUDKAN SEBUAH MASYARAKAT YANG BERMORAL DAN BERETIKA
Cita-cita Wawasan 2020 ialah untuk membina Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian yang maju dengan taraf ekonomi yang mampan. Namun begitu matlamat yang ingin dicapai oleh Wawasan ini bukanlah di bidang ekonomi semata-mata kerana kemajuan yang dicita-citakan meliputi segenap bidang kehidupan. Tun Dr. Mahathir sering menjelaskan bahawa konsep maju yang sebenarnya ialah maju dari segi ekonomi, maruah dan martabat sebagai suatubangsa yang dihormati. Pencapaian kebendaan atau ekonomi semata-mata tidak menggambarkan atau membuktikan kemajuan yang sebenarnya. Apalah ertinya kekayaan material jika kehidupan anggota masyarakat terancam oleh berbagai jenayah yang berlaku di sekeliling mereka. Berjuta-juta rakyat menghadapi tekanan jiwa kerana berlaku berbagai masalah sosial seperti perpecahan keluarga. 

Fenomena yang berlaku di negara-negara maju pada masa ini seolah-olah menunjukkan bahawa semakin maju keupayaan teknologi manusia, semakin lemah daya tahan moralnya. Semakin maju sesebuah negara, semakin canggih pula cara penyelewengan dan penipuan yang berlaku di dalam bidang perdagangan atau politik. Di kota-kota besar, termasuk di Kuala Lumpur terdapat krisis moral yang membimbangkan. Oleh yang demikian kemajuan sesuatu bangsa tidak dapat diukur dari segi kebendaan semata-mata. Tun Dr. Mahathir menerangkan “Sebenarnya Wawasan 2020 bertujuan mengimbangkan pembangunan material dengan pembangunan rohaniah”. Negara kita sedang menjalankan berbagai usaha bagi mencapai Wawasan 2020. Generasi muda menjadi golongan yang terpenting kerana merekalah yang akan mewarisi negara ini sebagai pemimpin dan sebagai penyumbang kepada kemajuannya. Segalanya akan gagal jika mereka tidak bersedia untuk menerima dan meneruskan tanggungjawab ini. Oleh itu adalah amat membimbangkan andainya masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja, masalah ponteng sekolah, penagihan dadah dan berbagai kejadian jenayah juvana tidak dapat dibendung dengan segera. 

Segala perancangan dan cita-cita negara akan gagal jika sekiranya kita tidak dapat mengatasi dan menghapuskan keruntuhan akhlak dan hakisan nilia-nilai murni yang sedang berlaku di kalangan rakyat terutama golongan remaja. Tercapai atau tidaknya cita-cita untuk membina negara maju terletak di bahu rakyat sendiri. Cita-cita ini hanya dapat dicapai jika setiap rakyat bersedia untuk bekerja dengan rajin,jujur berdisplin dan amanah. Segalanya akan gagal jika rakyat tidak rajin dan berdisplin. Tanpa sifat-sifat jujur dan amanah akan berlaku tipu menipu, yang satu cuba menjatuhkan dan merosakkan yang lain. Faktor manusia ialah yang paling penting di dalam menjayakan Wawasan 2020. Berjaya atau tidaknya Wawasan ini bergantung kepada kesanggupan dan kemampuan rakyat untuk bekerja dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Kejayaan Wawasan tidak hanya bergantung kepada kecanggihan teknologi atau kesempurnaan sesuatu sistem yang diamalkan. Segala teknologi atau sistem yang canggih akan gagal jika rakyat tidak mengamalkan nilai-nilaimurni seperti kejujuran, kerajinan, berdisplin, amanah dan sebagainya. Sumber negara yang paling penting ialah rakyatnya. Pembangunan sumber tenaga manusia banyak bergantung kepada perubahan nilai dan sikap dikalangan penduduknya.

Nilai-nilai yang dikongsi bersama akan membantu pemupuk budaya dan membina bangsa. Nilai dan sikap positif harus diamalkan. Menyedari hakikat inilah negara memberi penekanan kepada faktor pembangunan manusia. Kita memberi penekanan kepada sistem keluarga kerana keluarga yang sejahtera adalah asas kepada pembangunan masyarakat yang sejahtera. Anak-anak yang terdidik di dalam suasana keluarga yang penyayang akan membesar sebagai individu yang mempunyai nilai-nilai positif, memiliki keyakinan diri dan mewarisi sifat-sifat yang murni. Tun Dr. Mahathir memberi penekanan kepada kepentingan nilai-nilai murni di dalam menjayakan Wawasan. “ Kita harus sedar akan betapa pentingnya kita mengamalkan nilai-nilai dan cara-cara yang boleh menjayakan kita. Berjaya atau tidaknya seseorang, atau satu kaum, atau satu bangsa bergantung kepada sifat-sifat yang ada kepada individu, kaum ataupun bangsa itu. Jika pihak-pihak ini tidak rajin, tidak jujur, tidak mempunyai pandangan yang jauh, tidak tertib dan tidak mempunyai etika yang mulia, mereka tetap akan gagal.” Etika merupakan tingkah laku atau perangai yang boleh dibandingkan dengan tabiat dan kelakuan manusia. Tabiat terbina di atas tiga unsur iaitu ilmu, kemahiran dan keinginan. Untuk membentuk etika yang baik mestilah seseorang itu memiliki ilmu pengetahuan, kemahiran dan keinginan yang tinggi. Ketiga-tiga unsur penting itu perlu diasah dan dipupuk dan seterusnya dihayati bagi melahirkan individu yang dinamik dan dapat meningkatkan hasil kerja yang cemerlang. Islam mengajar umatnya untuk mengutamakan kejujuran. Setiap amal ibadat mesti didahului dengan niat dan setiap insan diberi ganjaran pahala mengikut niatnya.

Displin juga menjadi pegangan Islam kerana jemaah yang hendak bersembahyang diingatkan supaya membetulkan saf-saf. Kemajuan tercapai bila anggota masyarakat terdidik dan menjalankan hidupnya dengan berperaturan atau displin. Menghormati dan mengurus waktu dengan sempurna adalah juga ciri penting di dalam Islam. Dengan moral dan etika yang tinggi terbentuklah masyarakat yang berbudaya tinggi yang mengutamakan kejujuran, displin, etika kerja, kegigihan, daya tahan, daya saing, adil, berbudi, produktiviti, kecemerlangan, musyawarah, muafakat, demokratis, adil, berbudi, kebajikan, penyayang, nilai kekeluargaan, bertanggungjawab dan apa saja nilai yang positif dan dinamik. Islam juga percaya bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan suci dan ia suka kepada segala yang baik dan ia benci pada segala yang buruk. Dengan masyarakat yang bermoral dan beretika bangsa Malaysia akan mempunyai identiti yang sendiri yang dapat dicontohi oleh seluruh dunia. Negara Malaysia akan menjadi maju dari segi ekonomi dan berkualiti dan menghayati satu set nilai universal, yang memungkinkan kewujudan warganegara yang maju dalam bidang kerohanian dan kejiwaan. Kita sedang menjalankan berbagai usaha untuk membina negara maju. Sebagai negara berbilang kaum kita boleh memilih beberapa nilai-nilai bersama yang penting seperti toleransi, berdisplin, hormat-menghormati. Sistem keluarga adalah asas terbaik bagi pembinaan masyarakat yang bermoral dan beretika.

Di samping itu Dasar Pendidikan Kebangsaan juga diasaskan kepada hasrat yang sama. Falsafah Pendidikan memberi penekanan kepada usaha melahirkan insan yang berilmu dan berakhlak, seimbang dan harmonis, yang boleh mencapai kesejahteraan diri dan memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan Negara mementingkan kemajuan potensi insan yang seimbang dan harmonis. Generasi muda tidak sahaja didedahkan dengan kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai aspek kemahiran tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. Generasi penerus ini harus menerima pendidikan yang berkualiti, dan disepadukan pembentukan akal-fikir, nilai-budi dan keterampilannya. Mereka akan memiliki keupayaan bersaing di segenap bidang yang melibatkan pembangunan dan kemajuan. Mereka ini diharapkan akan dapat memerangi dan mencegah perkara-perkara yang boleh meruntuhkan kemuliaan dirinya.

Di dalam membina masyarakat bermoral dan beretika ini kita menghadapi berbagai ancaman. Teknologi komunikasi yang canggih menyebabkan kita menerima beberapa maklumat dari luar negeri. Teknologi dan pelaburandari luar negara mempunyai unsur-unsur yang negatif. Di dalam negeri pulaada beberapa golongan yang mengeksploitasikan pembangunan ekonomi yang pesat untuk mencari kekayaan sendiri tanpa mengambil kira apakah kesannya kepada generasi muda dan golongan yang tidak boleh mempertahankan diri sendiri. Di samping itu ada juga ancaman dari dalam diri setiap individu itu sendiri. Manusia sentiasa lemah untuk mempertahankan diri dari unsur negatif sehingga Islam menganggap melawan kecenderungan kepada keburukan itu sebagai jihad yang besar. Kisah dalam sejarah Islam ada menyebut tentang kepulangan masyarakat Islam ke Madinah setelah menang di medan perang. Mereka melaung-laungkan “Kami ini pulang dari al-Jihadul-Asrar (peperangan kecil) dan kembali untuk menghadapi al-Jihadul-Akbar (peperangan besar)”. Mengapa mereka mengatakan mereka akan menghadapi peperangan yang lebih besar sedangkan mereka kembali ke kota yang aman? Sebenarnya peperangan besar yang mereka maksudkan ialah satu faktor yang akan menghalang usaha ke arah kebaikan dan faktor itu ialah hasutan yang datangnya dari jiwa kita sendiri, yang sentiasa menghasut kita agar kita melakukan perkara-perkara yang buruk yang counter-produktif terhadap usaha-usaha murni yang dilakukan oleh keluarga dan kerajaan. Sumber pembinaan masyarakat bermoral dan beretika ialah agama, budaya dan tradisi. Nilai murni boleh dibina melalui keluarga, institusi-institusi sosial seperti sekolah dan tempat bekerja. Masyarakat harus membantu segala usaha untuk memupuk nilai-nilai murni di dalam menjayakan Wawasan 2020.

CABARAN KELIMA
MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG MATANG, LIBERAL DAN TOLERANSI
Di dalam mencapai Wawasan 2020 Malaysia memerlukan suasana yang stabil, harmonis dan tenteram. Hanya di dalam suasana yang tenteram rakyat dapat menumpukan perhatian kepada pekerjaan mereka dan dapat memberikan hasil yang baik untuk kepentingan negara. Hanya di dalam keadaan yang tenang, rakyat dapat menyumbangkan buah fikiran bagi memajukan negara. Keadaan yang tenteram ini tidak akan wujud seandainya rakyat sering bersengketa dan berpecah belah. Oleh itu Cabaran Wawasan 2020 yang kelima yang perlu ditangani ialah mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan toleransi. Masyarakat yang matang bererti masyarakat yang dapat berfikir secara rasional dan tidak emosional. Mereka berfikiran luas dan sentiasa menimbangkan dengan saksama sama ada sesuatu tindakan itu akan membawa kebaikan kepada semua rakyat. 

Masyarakat yang matang tidak akan bertindak dengan melulu tanpa berfikir panjang. Masyarakat Liberal bererti masyarakat yang telah bebaskan diri dari fahaman yang sempit. Masyarakat yang liberal akan berfikiran terbuka untuk menerima pengetahuan baru, dan sentiasa bersedia menimbang buah fikiran yang diberikan oleh orang lain. Sikap Bertoleransi amat penting di dalam masyarakat yang berbilang kaum seperti di Malaysia. Sikap liberal dan bertoleransi ini diperlukan bagi keamanan negara. Tanpa sikap toleransi akan tercetus pergeseran kaum yang membahayakan negara kerana sensitiviti isu kaum dan agama mudah mengakibatkan keretakan, pecah-belah dan ketegangan. Masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi adalah syarat yang diperlukan bagi membina sebuah bangsa Malaysia yang bersatu padu seperti mana yang digariskan pada Cabaran Pertama Wawasan 2020. 

Seperti yang kita maklum, rakyat Malaysia menganut berbilang agama. Perlembagaan Malaysia mengiktiraf Islam sebagai agama rasmi di samping memberi kebebasan kepada penganut-penganut agama lain untuk mengamalkan agama mereka. Hal ini tidak sepatutnya menjadi penghalang kepada perpaduan negara kerana semua agama mengajar manusia untuk berbaik-baik di antara satu sama lain. Rakyat Malaysia boleh mengamalkan nilai-nilai murni yang diajar oleh agama masing-masing. Perkara ini amat jelas di dalam agama Islam Al-Quran menyebut “Dan kami telah jadikan kamu semua (manusia) berbangsa-bangsa dan berpuak-puak untuk saling kenal mengenali, saling tahu mengetahui antara satu sama lain dan sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah ialah manusia yang paling bertaqwa kepadaNya”. Ini bererti umat Islam harus sedar bahawa manusia ini terpaksa hidup dengan kenyataan bahawa terdapat banyak kaum di sekeliling mereka. Allah s.w.t. juga telah menyeru. “Hendaklah kamu tolong-menolong, berbaik-baik dan bekerjasama dalam perkara yang membawa kepada kebaikan, kebajikan dan ketaqwaan kepada Tuhan. Dan jangan kamu bekerjasama, tolong-menolong dalam perkara yang menyahut dosa dan permusuhan” Jika masyarakat Malaysia telah matang, bersikap liberal dan bertoleransi tidak ada masalah bagi rakyat untuk bekerjasama di antara satu sama lain. Kerjasama yang diseru ialah dalam perkara-perkara kebaikan dan ditegah bekerjasama dalam perkara-perkara yang membawa kerosakan. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil dalam usaha kita untuk mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi ini? Salah satu langkah yang berkesan ialah untuk semua komuniti berusaha memupuk nilai-nilai seperti bertolak ansur dan sebagainya di dalam komuniti masing-masin. 

Kebanyakan agama dalam dunia ini memang sentiasa memberi penekanan bahawa perasaan muhibah adalah lebih baik dari pergaduhan. Kita boleh mewujudkan penyatuan kaum yang kuat di Malaysia sekiranya kita dapat mengambil satu set nilai-nilai universal untuk semua kaum. Tiap kaum boleh memainkan peranannya dari segi mendidik komuniti masing-masing dengan mendidik anak-anak supaya berpegang kepada satu set nilai yang baik supaya setiap individu bersedia untuk bekerjasama tanpa mengira keturunan dan agama. Di dalam Islam tidak ada masalah sama sekali untuk bekerjasama dengan orang yang bukan Islam. Islam mengajar umatnya untuk mencari kesejahteraan dunia dan akhirat dan tidak menghalang mereka bekerjasama dalam mempertingkatkan kesejahteraan bersama Kematangan fikiran, sikap liberal dan bertoleransi ini dihargai oleh Islam yang menyeru umatnya mempertingkatkan ilmu pengetahuan walaupun di negara yang bukan negara Islam. Ini jelas dilihat dari hadis yang bermaksud “ Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China”. Langkah ke arah toleransi kaum juga diambil melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan. Beberapa strategi Dasar pendidikan Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin. 

Di antara strategi pelaksanaannya ialah menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah, mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin serta menggalakkan aktiviti kokurikulum yang memupuk disiplin seperti pasukan-pasukan beruniform. Di samping keluarga dan sekolah, pengaruh yang seterusnya ialah media massa. Media massa mempunyai peranan penting di dalam menangani cabaran kelima ini. Media massa boleh mendidik dan menyuburkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, bertolak ansur dan bertoleransi. Media massa patut mendedahkan anak-anak kepada aspek-aspek budaya lain supaya mereka lebih memahami dan dapat menerima cara hidup yang berlainan. Pepatah Melayu ada menyatakan, “ Tak kenal maka tak cinta”. Seluruh rakyat Malaysia juga mestilah sentiasa mengingati dan mengambil iktibar dari sejarah negara. Pada zaman Kesultanan Melaka penduduk-penduduk yang berbagai kaum sudah dapat menerima satu kebudayaan yang memang telah berakar umbi di Melaka. Misalnya, orang Cina telah berjaya menyesuaikan diri dengan persekitaran tempatan hingga terbentuknya masyarakat Cina Peranakan yang lebih dikenali sebagai masyarakat Baba dan Nyonya yang telah pun menerima beberapa unsur kebudayaan tempatan. Setiap rakyat wajib mengingati sejarah negara di dalam mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan yang dicapai ialah hasil kerjasama di antara kaum yang telah bersetuju dengan beberapa perkara yang menjadi asas Kemerdekaan dan Perlembagaan negara. Setiap rakyat harus memahami bagaimana Perlembagaan mengiktiraf keistimewaan kedudukan bumiputera dan hak kerakyatan bagi bukan Melayu, yang layak dan memilih untuk menjadi warganegara. 

Dengan persetujuan semua kaum juga agama Islam diiktiraf sebagai agama rasmi Malaysia. Mewujudkan masyarakat matang, liberal dan bertoleransi ini adalah amat penting kerana Malaysia tentu tidak mahu peristiwa malang 13 Mei 1969 berulang lagi. Tanpa masyarakat yang matang, liberal dan toleransi ini Wawasan 2020 tidak akan menjadi kenyataan malah seluruh negara akan terjerumus ke jurang kehancuran.

CABARAN KEENAM
MEMBINA MASYARAKAT YANG MAJU DAN SAINTIFIK
Cabaran keenam Wawasan 2020 memperlihatkan bahawa masyarakat yang diingini oleh Wawasan 2020 ialah masyarakat yang maju, saintifik, dan progresif. Masyarakat yang maju bererti masyarakat yang sentiasa bersedia menerima perubahan untuk menjadi lebih baik. Kemajuan bererti berubah dari keadaan yang sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Masyarakat yang maju sentiasa terbuka untuk menerima idea dan dapat mengubahsuai dengan situasi yang baru demi meningkatkan taraf hidup mereka. Masyarakat yang berdaya maju tidak akan menutup pemikiran mereka kepada unsur-unsur dari luar selagi mana unsur-unsur itu dapat digunakan untuk kebaikan. 

Masyarakat progresif tidak kekal di dalam kekolotan tetapi sentiasa mengikuti peredaran zaman. Perkataan saintifik pula merujuk kepada pengetahuan atau ilmu yang sistematik dan dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh itu maju dan saintifik bermaksud sentiasa meningkatkan mutu kehidupan dengan cara meningkatkan pengetahuan yang saintifik. Di dalam menuju negara maju, Tun Dr. Mahathir sentiasa menekankan bahawa perubahan sikap rakyat ialah faktor penentu berjaya atau tidaknya impian kita. Orang Melayu tidak mampu untuk mengasingkan diri mereka daripada perubahan yang berlaku di sekeliling. “ Oleh sebab orang Melayu tidak mengubah cara hidup mereka dengan cepat, mereka ditewas dan ditakluk. Hampir empat ratus lima puluh tahun. Tetapi kemerdekaan yang diperolehi bukan terjamin selama-lamanya. Jika kita tidak bersedia untuk mengikuti perubahan zaman, pihak yang dahulu menjajah akan menjajah kita semua. Hanya kali ini pendekatan penjajahan adalah berbeza. Mereka tidak lagi perlu menempatkan tentera dan pentadbiran mereka untuk menakluk kita. Melalui ilmu dan kepintaran serta kekayaan, mereka dapat menguasai kita”. Islam sentiasa menyeru umatnya untuk bergerak ke hadapan. Manusia diseru supaya berikhtiar dan bersedia untuk berubah. Terdapat ayat Quran yang bermaksud “ Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri” ( Surah Al Ra’ad Ayat 11). 

Konsep Hijrah pula bererti berpindah dari keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik. Manusia disuruh berikhtiar dan tidak hanya menyerah kepada takdir. Berputus asa dari rahmat Allah adalah sesuatu yang ditegah oleh Islam. Terdapat ayat Quran yang berbunyi “Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah”. Menyerah kepada takdir semata-mata bererti tidak berjiwa maju. Memetik pandangan Dr. Mahathir, “ Orang Islam yang hanya menyalahkan takdir sedangkan ia boleh memperbaiki nasibnya adalah orang yang kurang percaya kepada keadilan Allah s.w.t. Allah s.w.t. tidak memberi akal fikiran, tenaga dan pancaindera kepada manusia jika mereka hanya dikehendaki menunggu dan menerima nasibnya sahaja. Segala anggota, tenaga dan akal fikiran diberi kepada makhluk Allah s.w.t. untuk digunakan bagi menyelamat dan menjayakan diri mereka”. Manusia disuruh berdoa tetapi doa mesti disertakan dengan usaha. “Zaman beredar dan semuanya beredar dan berubah dengannya. 

Mereka yang tidak sanggup berubah akan ketinggalan zaman. Tidak ada bangsa atau negara yang boleh mengasingkan diri daripada perubahan yang berlaku diseluruh dunia moden ini”. Bagaimanakah maksud negara maju yang dimaksudkan oleh Tun Dr. Mahathir? Mengikut beliau “ Kita telah membentuk Wawasan 2020 yang bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Negara maju yang dimaksudkan bukan semata-mata negara industri yang pendapatan per kapitanya adalah sekian banyak. Yang dimaksudkan dengan negara maju ialah negara yang berupaya membangunkan diri sendiri melalui penguasaan ilmu, kecekapan dan moral yang tinggi yang akan membolehkan kita bersaing dengan negara maju yang lain dalam semua bidang”. ( Pusat Dagangan Dunia Putra 8 Nov. 1991). Untuk menjadi maju dan progresif sesuatu masyarakat perlulah sentiasa mengikuti perkembangan yang berlaku di sekeliling dan sanggup belajar dari siapa sahaja. Ada hadis yang bermaksud bahawa umat Islam diseru untuk belajar walaupun hingga ke negeri China, dan menuntut itu adalah proses yang berterusan seumur hidup, dari buaian hingga ke liang lahat. Ilmu pengetahuan disifatkan sebagai kriteria kekuatan ummah. Alam ini dicipta sebegitu rupa supaya manusia dapat menggunakan akal fikirannya secara bijaksana. Surah Al-Mukminun ayat 6 bermaksud, “Orang mukmin adalah orang yang bersegera untuk mendapatkan segala kebaikan dan merekalah orang yang berada di hadapan dalam mendapatkan kebaikan itu.” Wawasan 2020 bertujuan membawa negara kepada tahap kemajuan yang setaraf dengan negara-negara maju. Ini tidak bermakna kita ingin kepada keadaan seperti keruntuhan moral dan keangkuhan kuasa yang melanda sesetengah negara maju. Yang kita maksudkan ialah kebolehan, pengetahuan dan kecekapan serta taraf yang sama atau lebih baik daripada negara maju. Kemajuan yang diingini ialah kemajuan yang lebih menyeluruh dengan mengambil iktibar dari keruntuhan aspek kerohanian yang berlaku di negara maju. Usaha serta tenaga yang berlipat ganda perlulah dicurahkan untuk menjamin masa depan yang lebih gemilang bagi seluruh masyarakat Malaysia.

CABARAN KETUJUH
MEWUJUDKAN MASYARAKAT PENYAYANG DAN BUDAYA PENYAYANG
Tun Dr. Mahathir mentafsirkan masyarakat penyayang dan budaya penyayang sebagai sistem sosial yang mementingkan masyarakat lebih daripada diri sendiri dengan kebajikan insan tidak berkisar pada negara atau orang perseorangan tetapi sekeliling sistem keluarga yang kukuh.  Dengan kata lain masyarakat penyayang ialah masyarakat yang hidup bermuafakat dengan anggota-anggotanya yang mesra dan bertimbang rasa. Setiap orang saling faham memahami dan hormat-menghormati. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua mengasihi yang muda. Individu di dalam sebuah masyarakat penyayang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri sahaja. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang jelas akan membawa bencana kepada orang-orang di sekeliling. Sifat-sifat inilah yang diperlukan dalam usaha mencapai Wawasan 2020. 

Matlamat Wawasan 2020 ialah pembangunan yang seimbang. Wawasan 2020 bertujuan membawa negara kepada kemajuan yang setaraf dengan negara-negara maju. Ini tidak bermakna kita ingin kepada keadaan seperti keruntuhan moral dan keangkuhan kuasa yang melanda sesetengah negara maju. Tujuan Wawasan ialah kemajuan material yang diimbangi dengan pembangunan rohani serta pengekalan nilai-nilai murni kita. Malaysia akan menjadi sebuah negara maju yang berperibadi. Tanpa jiwa penyayang kita akan mengulangi kesalahan negara maju yang mengalami keruntuhan moral. Manusia sanggup menghancurkan manusia lain dalam usaha mencari kekayaan. Walaupun demikian segala kekayaan tidak dapat membahagiakan bila jiwa sentiasa dihimpit keresahan dan kebimbangan. Pengwujudan masyarakat penyayang dan budaya penyayang amat perlu diberi perhatian dalam usaha kita menuju negara maju. Pada masa ini rakyat Malaysia kelihatan sebagai rakyat yang pemurah dan sering memberi sambutan baik terhadap rayuan-rayuan derma dan bantuan dari masa ke semasa, namun terdapat pula kejadian seperti membuang dan mendera anak, mengabaikan orang tua-tua, merosakkan harta benda awam, membinasakan alam sekitar serta kegiatan antisosial yang berleluasa. Tanpa budaya penyayang akan berlaku lebih banyak kerosakan kepada manusia dan alam sekitar. 

Asas yang paling kukuh untuk membina budaya penyayang ini ialah institusi keluarga. Anak-anak yang dibesarkan dan dididik dengan penuh kasih sayang di dalam keluarga yang bahagia akan membesar sebagai individu yang berkualiti. Anak-anak ini akan mewarisi sifat-sifat positif dan nilai-nilai murni dari ibu bapa mereka. Oleh kerana itulah kita memberi penekanan kepada pembentukan keluarga yang bahagia. Ibu bapa diingatkan supaya menjalankan tanggungjawab mereka untuk memelihara keluarga dan mengasuh anak-anak untuk menjadi warga yang berguna. Di dalam al-Quran dan hadis dapat ditemui banyak ayat-ayat yang mengingatkan manusia akan tanggungjawab memelihara keluarga supaya terselamat dari kesengsaraan dan api neraka. Rasulullah s.a.w juga telah bersabda “ seutama-utamanya dinar ialah dinar yang dibelanjakan oleh seseorang kepada keluarganya”. Ini bermakna manusia mesti memberi keutamaan kepada kebajikan keluarganya sebelum memberi bantuan kepada orang lain. Setelah menunaikan tanggungjawab kepada keluarga, manusia juga diingatkan bahawa kita masih mempunyai tanggungjawab terhadap jiran dan manusia lain di sekeliling kita. Di dalam Islam terdapat hak-hak seorang jiran dan terdapat seruan agar manusia berbaik-baik sesama sendiri. Manusia diingatkan bahawa menjaga hubungannya dengan manusia ( Hablumminannas) itu adalah penting seperti mana hubungannya dengan Tuhan ( Hablumminnallah ). 

Terdapat banyak ayat-ayat al-Quran yang mencegah manusia dari menyakiti sesama manusia. Islam juga mewajibkan zakat. Melalui amalan berzakat ini orang-orang yang berharta boleh menolong golongan yang memerlukan pertolongan. Islam memuliakan umat yang pemurah. Amalan bersedekah akan mendapat ganjaran pahala dan pahala ini akan berterusan walaupun setelah orang yang memberinya telah meninggal dunia. Rasulullah s.a.w juga bersabda yang bermaksud “Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada seorang alim yang kedekut dan penyakit (hati) yang paling teruk ialah kedekut.” Amalan masyarakat penyayang amat lumrah di dalam kehidupan nenek moyang kita. Kehidupan mereka penuh dengan kegiatan-kegiatan bersama. Mereka mengamalkan bergotong-royong dan berderau untuk mencari rezeki ataupun bila mendirikan rumah mengadakan kenduri kendera dan sebagainya. Anggota masyarakat tradisi tidak mengelak bila diajak menyumbangkan tenaga bahkan mereka akan merasa tersinggung dan tersisih jika tidak diajak turut serta di dalam aktiviti masyarakat. Sikap inilah yang menjadi asas kepada pembinaan masyarakat yang bermuafakat. Tanpa perasaan muafakat kita tidak akan dapat menangani cabaran pertama Wawasan 2020iaitu membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Warganegara yang diidamkan oleh Wawasan 2020 ialah warganegara yang setia dan sanggup bekerjasama. Keran itulah kita menjalankan berbagai usaha untuk menanam perasaan berbaik sangka sesama manusia. Warga yang penyayang tidak sekali-kali bersifat ganas, jauh sekali dari merosakkan keharmonian hidup sendiri atau orang-orang lain di sekelilingnya. 

Golongan remaja adalah golongan terpenting di dalam konteks Wawasan 2020 kerana golongan inilah yang akan menyaksikan Wawasan ini menjadi kenyataan dan merekalah yang bakal menerajui negara ini pada masa hadapan. Malangnya pada masa ini terdapat berbagai-bagai masalah sosial yang melanda kaum remaja. Gejala-gejala sosial seperti penagihan dadah, melepak, ponteng sekolah dan berbagai jenayah juvana adalah amat membimbangkan. Masalah ini perlu diatasi kerana ia boleh menggagalkan cita-cita Wawasan 2020. Jika diamati, gejala-gejala ini tidak akan berleluasa jika telah wujud budaya penyayang di dalam masyarakat kita. Setiap orang menjalan peranan untuk mengawasi, menasihati dan membetulkan tingkah laku anak-anak remaja yang berada di hadapan mereka. Adalah lebih mudah untuk mencegah dan membendung sebarang kelakuan yang buruk di peringkat awal lagi. Keluarga adalah asas pembinaan masyarakat. 

Di dalam keluarga yang bahagia, anak-anak mendapat didikan yang sempurna. Mereka akan membesar sebagai individu yang berkualiti yang akan memberi sumbangan kepada pembangunan bangsa dan negara. Salah satu faktor yang sering diberikan sebagai penyebab masalah moral remaja alah kesibukan ibu bapa. Ibu-ibu yang bekerja di luar rumah tidak dapat memberikan perhatian yang sewajarnya kepada anak-anak. Tetapi jika kita renungkan sejenak maka kita dapati bahawa kesibukan ibu bapa bukanlah suatu perkara yang baru di dalam masyarakat kita. Pada masa dahulu pun ibu-ibu keluar membanting tulang di sawah-sawah dan di ladang-ladang. Namun begitu pada masa dahulu cara hidup masyarakat adalah berbeza dari masa sekarang. Bila ibu bapa tidak ada di rumah, jiran-jiran mengambil alih peranan mereka sepenuhnya. Mereka mengawasi anak-anak orang-orang lain seperti mana mereka mengawasi anak-anak mereka sendiri. Mereka menjaga kebajikan dan menegur ajar anak-anak jiran dan begitulah juga mereka mengharapkan jiran-jiran menegur ajar anak-anak mereka semasa mereka tidak ada di rumah. Ibu bapa juga mengajar anak-anak mereka supaya menghormati jiran seperti mana mereka mahu anak-anak menghormati mereka. Dengan cara ini anak-anak tidak berani berbuat perkara-perkara yang tidak baik kerana takut dilihat oleh jiran-jiran. Tetapi pada masa ini cara hidup yang sebegini boleh dikatakan hampir pupus lebih-lebih lagi di bandar-bandar besar. Ramai jiran yang tidak mengenali sesama mereka jauh sekali untuk mengambil berat tentang aktiviti anak-anak jiran. 

Tidak kurang pula yang mudah merasa tersinggung jika ada jiran-jiran yang menegur mana-mana kelakuan anak-anak mereka. Oleh itu anak-anak yang ditinggalkan bersendirian di rumah merasa bebas untuk melakukan apa sahaja. Kerajaan telah menjalankan berbagai program bagi mengukuhkan semangat kejiranan dan perpaduan di kalangan rakyat. Menerusi program “Kampungku” juga boleh disemai kembali kebijaksanaan budaya nenek moyang kita yang mencintai kampung halaman. Perasaan cintakan kampung halaman inilah menjadi asas kepada kegiatan-kegiatan bergotong-royong. Lebih dari itu perasaan inilah juga yang menyebabkan individu di dalam masyarakat tidak berani berbuat sesuatu yang boleh mencemarkan nama baik kampung halaman. Orang-orang tua sering berpesan supaya “ Jangan beri malu orang kampung.” Menjaga nama baik kampung menjadi tanggungjawab semua penduduk. Pepatah ada mengatakan “ Adat berkampung, kampung dipertahankan”. Mempertahankan kampung yang dimaksudkan di sini bukanlah sekadar mempertahankannya dari serangan musuh tetapi mempertahankan nama baik dengan sama-sama menjaga tingkah laku dan budi pekerti. Ini bererti setiap individu sangat mengambil berat akan pandangan masyarakat terhadap mereka. Ini adalah salah satu ciri-ciri “ caring society” atau masyarakat penyayang.

CABARAN KELAPAN
MENJAMIN SEBUAH MASYARAKAT YANG ADIL DAN SAKSAMA EKONOMINYA
Cabaran yang kelapan ini memberikan tumpuan kepada bidang ekonomi. Ekonomi dianggap sebagai keperluan asas sesebuah negara. Masyarakat perlu berada pada tahap ekonomi yang memuaskan sebelum ia dapat membangunkan aspek-aspek yang lain. Keadaan ekonomi yang baik akan dapat membangunkan kesejahteraan dan kebajikan yang lain. Sejak merdeka negara kita telah menjalankan berbagai program dan rancangan untuk meninggikan taraf ekonomi rakyat. Berbagai projek telah dilaksanakan seperti Rancangan Pembangunan Luar Bandar, berbagai rancangan penerokaan tanah hinggalah ke Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional. Program-program pembangunan ekonomi dijalankan dengan tujuan untuk membasmi kemiskinan dan menyatupadukan rakyat berbilang kaum. Menjelang tahun 2020 masyarakat Malaysia diharapkan dapat menikmati ekonomi yang adil dan saksama.

Apakah langkah-langkah yang telah dijalankan bagi mencapai matlamat keadilan ekonomi untuk masyarakat Malaysia? Apakah usaha-usaha kita untuk memastikan bahawa pembangunan ekonomi boleh dirasai bersama oleh semua rakyat dengan tidak mengira keturunan dan wilayah mereka berada?
Peristiwa 13 Mei telah memberi pengajaran bahawa Kerajaan tidak lagi dapat membiarkan haluan negara berkembang mengikut arus-arusnya yang tersendiri. Justeru itu Rukunegara telah diisytiharkan pada tahun 1971. Rukunegara menjadi pegangan dan prinsip negara. Justeru itu juga Dasar Ekonomi Baru dilancarkan pada tahun 1970. Dasar Ekonomi Baru mempunyai matlamat penting untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan merapatkan jurang perbedaan antara rakyat serta menghapuskan identiti pekerjaan dengan keturunan. Rancangan Malaysia Kedua, Ketiga, dan seterusnya Keempat mengamalkan Dasar Ekonomi Baru. Dasar ini tidak bertujuan untuk mengambil hak sesuatu kaum tetapi untuk merapatkan jurang perbedaan antara yang berada dengan yang tidak berada,tanpa mengira keturunan masing-masing. Dasar Ekonomi Baru adalah satu formula untuk membetulkan ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang wujud di negara kita ini di antara kaum-kaum, di antara wilayah-wilayah dan di antara kawasan-kawasan di wilayah yang sama. Matlamat utama ialah perpaduan negara.Rancangan-rancangan pembangunan di bawah Dasar Ekonomi Baru dijalankan menerusi strategi serampang dua mata:-
i. Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum
ii. Penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi

Program pelaksanaan untuk mengatasi kemiskinan di bandar-bandar juga dipertingkatkan. Di kawasan bandar, kemiskinan relatif dikurangkan menerusi penyediaan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan asas seperti perumahan, pengangkutan dan kemudahan awam. Langkah-langkah juga diambil melalui perancangan dan penetapan zon pembangunan bandar yang sesuai dalam usaha membangunkan bandar-bandar secara teratur. Ini bukan sahaja akan dapat mengawal pertumbuhan kawasan-kawasan setinggan tetapi juga menyediakan peluang-peluang kepada golongan yang terlibat dalam perniagaan dan industri kecil. Peningkatan taraf sosial dan ekonomi masyarakat bumiputera boleh dicapai dengan pelaksanaan strategi meningkatkan gunatenaga dan penyertaan bumiputera dalam pengurusan sektor-sektor moden dan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Gunatenaga di berbagai sektor dan pekerjaan dalam ekonomi disusun supaya mencerminkan komposisi berbagai kumpulan etnik dalam negara. Ketidakseimbangan ekonomi ini akan dapat dikurangkan berasaskan prinsip pembangunan seimbang dan pengagihan yang saksama untuk mencapai keadilan sosial dan memperkukuhkan negara.

CABARAN KESEMBILAN
MEMUPUK DAN MEMBINA MASYARAKAT MAKMUR
Cabaran kesembilan Wawasan 2020 ialah mewujudkan masyarakat makmur, dengan ekonomi yang sesungguhnya berdaya-saing, dinamik, tahan lasak dan mempunyai daya ketahanan . Pada tahun 2020 negara Malaysia diharapkan akan mempunyai ekonomi yang pelbagai dan seimbang. Hasil negara akan dilipatgandakan di dalam semua bidang. Sektor industri akan berkembang pesat. Sektor pertanian pula bertambah moden dan produktif. Pertumbuhan ekonomi negara disokong pula oleh sektor perkhidmatan yang cekap dan berkesan. Untuk menjamin kemakmuran negara, Malaysia harus mempunyai kegiatan ekonomi yang mampu untuk bertindak dengan pantas dan dapat menyesuaikan diri mengikut perubahan penawaran, permintaan dan persaingan antarabangsa. Untuk mencapai taraf masyarakat makmur, rakyat negara ini mestilah mempunyai daya keusahawanan yang tinggi, mampu berfikir, mahir, tekun, bermaklumat dan bijak bertindak. Mereka hendaklah bersedia dan berusaha untuk mengekalkan kecemerlangan di dalam pencapaian mereka. Semua ini didokong oleh penggunaan teknologi tinggi dan sentiasa diubahsuai untuk meningkatkan kekesanan. Peningkatan teknologi dan pendapatan rakyat tidak pula bermakna kos sara hidup akan turut meninggi. Kehidupan rakyat akan menjadi lebih sejahtera dengan kadar inflasi dan kos sara hidup yang rendah.

Apakah langkah-langkah dan usaha kita untuk mencapai matlamat Pengwujudan Masyarakat Makmur?
Sejak merdeka kerajaan telah menjalankan berbagai-bagai projek pembangunan yang bertujuan membantu rakyat memperbaiki taraf hidup mereka. Kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi kerana tanpa ekonomi yang baik tidak mungkin akan tercapai kemajuan di bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesihatan, budaya dan sebagainya. Dari sejak Rancangan Malaysia Pertama hinggalah ke pada masa sekarang, tumpuan diberikan kepada rancangan membasmi kemiskinan.

Sejak peristiwa 13 Mei 1969, Dasar Ekonomi Baru (DEB) dilancarkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi mencapai perpaduan negara. Sejak 1990, DEB telah digantikan dengan Dasar Pembangunan. (DPN) yang mempunyai matlamat yang sama dengan beberapa pendekatan yang baru.

No comments:

Post a Comment

Grey Spinning Heart Within A Heart